x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Ceauşescu a condamnat invazia sovietică din Afganistan

0
Autor: Lavinia Betea 16 Feb 2009 - 00:00

La 11 mai 1988, după încheierea acordului de la Geneva semnat de protagoniştii conflictului din Afga­nistan (Afganistanul, Pakistanul, Sta­te­le Unite ale Americii şi URSS), M. S. Gorbaciov i s-a adresat print­r-o scri­soare lui Nicolae Ceauşescu. Cu siguranţă  (cu mici modificări ori poate în format identic), acelaşi mesaj l-au primit şi ceilalţi lideri comunişti din componenţa Tratatului de la Varşovia.Acordul a avut ca efecte vizibile şi imediate retragerea trupelor sovie­tice din Afganistan, acţiune încheiată la 15 februarie 1989. După cum reiese din mesajul lui Gorbaciov către par­te­nerul său în Tratatul de la Varşovia, Nicolae Ceauşescu, "ajutorul econo­mic, politic şi moral" urma a fi acordat Republicii Afganistan în conti­nuare. Despre aceasta – informa li­derul sovietic – vor discuta la cons­fă­tu­irea ordinară a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului.

Mai scurt şi sec e răspunsul comandat de Ceauşescu. Fără a-l felicita pe Gorbaciov pentru acordul semnat, Ceauşescu îi aminteşte acestuia că partidul pe care-l conduce a apreciat drept "o greşeală însăşi intrarea trupelor sovietice în Afganistan şi s-a pronunţat ferm pentru retragerea lor". Nici acordurile recent încheiate la Geneva nu sunt pe placul lui Ceauşescu. "Noi am fi salutat" – zice acesta – soluţii reieşite din discuţii şi tratative bilaterale între URSS şi Af­ganistan. Şi în sfârşit, dur şi tranşant, cu totul nepotrivit stilului discursiv al diplomaţiei, "Partidul Comunist Ro­mân nu consideră că semnarea acordurilor de la Geneva înseamnă  un mare succes".

Reproducem în cele ce urmează, în exclusivitate pentru cititorii noştri, cele două scrisori provenite din Arhiva Cancelariei CC al PCR, secţia relaţii internaţionale. Scrisori din care reies cu relevanţă tensiunile relaţiei Gorbaciov – Ceauşescu, şi fronda practicată consecvent, din 1968 încoace, de liderul român în parteneriatul Tratatului de la Varşovia, fără estimarea contextului şi consecinţelor.Dragă tovarăşe Mihail Gorbaciov,
În legătură cu scrisoarea dum­nea­voastră referitoare la so­lu­ţi­o­narea problemei afgane, doresc să vă prezint considerentele Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Român a con­si­de­rat de la început ca fiind o gre­şeală însăşi intrarea trupe­lor sovie­tice în Afganistan şi s-a pro­nun­ţat ferm pentru re­tra­gerea lor din aceas­tă ţară. Tot­o­dată, ne-am pro­nun­ţat împotriva oricărui ames­­­tec al altor forţe în treburile interne ale Afga­nis­tanului, pentru respectarea in­de­pendenţei şi su­ve­ranităţii aces­­­­tei ţări. Această poziţie a Ro­mâ­niei, a Partidului Comunist Ro­mân este bine cunoscută. De ace­ea, Ro­mâ­nia a salutat trecerea la re­tra­gerea trupelor sovietice din Afganistan.

În acelaşi timp, doresc să men­ţi­o­­nez că acordurile de la Geneva pun o serie de probleme deosebit de grele pentru Afganistan, care nu au existat în trecut. Aceste acorduri nu garantează păstrarea regimului de­mocratic din Afga­nistan şi elimi­na­rea amestecului străin în trebu­rile sale interne. Noi am fi salutat o soluţie rezultată din discuţii şi tra­tative dintre Uniunea Sovietică şi Afga­nistan care să ducă la în­tă­rirea poziţiilor forţelor progresiste din această ţară şi ar fi dat o ga­ran­ţie mai bună pentru dezvoltarea de­mocratică independentă şi nu ar fi permis continuarea ames­te­cului străin în treburile interne ale Af­ganistanului. Aso­ci­e­rea altor state şi în primul rând a Statelor Unite ale Americii la acest acord a întărit de fapt po­zi­ţia for­ţelor potrivnice gu­vernului afgan. Prin acordul de ga­ranţie şi de­claraţia separată a SUA, acestea au căpătat dreptul să sprijine, direct sau indirect, mili­tar şi material, for­ţele contrare­vo­lu­ţi­o­na­re, ceea ce însemnează o le­ga­li­zare sau o oficializare a ames­tecului SUA în treburile in­terne din Afganistan. Ca ur­mare, forţele po­litice progresiste din Afganistan trebuie să facă faţă nu numai acţiunilor forţelor con­tra­re­vo­lu­ţi­o­nare interne, ci şi ames­te­cului în treburile interne şi sus­ţi­nerii cu ar­mament şi mij­loa­ce materiale şi fi­nan­ciare a acestor forţe de Statele Unite ale Americii şi alte ţări din zonă.

Iată de ce Ro­mânia, Partidul Co­mu­nist Ro­mân nu consideră că semnarea acordurilor de la Geneva înseamnă un mare succes.

După părerea noastră, solu­ţio­na­rea politică a problemei din Afga­nistan impune încetarea ori­căror intervenţii şi a oricărui sprijin din afară pentru forţele de opoziţie, respectarea neabătută a independenţei şi suveranităţii aces­tei ţări, asigurarea drepturilor poporului afgan de a-şi rezolva singur proble­mele şi de a-şi alege calea dez­vol­tării sale, în funcţie de condiţiile social-economice din ţară. Consecventă poziţiei sale, Ro­mâ­nia a acordat şi va acorda în conti­nuare sprijin po­poa­relor care luptă pentru progres economic şi social, pentru a-şi asigura construcţia so­ci­e­tăţii pe care o doresc. Pornind de la necesitatea dezvoltării democratice a Afga­nis­tanului şi creării con­di­ţi­i­lor pentru trecerea la socialism, Partidul Co­munist Român, Republica Socialistă România au acţionat continuu pentru dezvoltarea colaborării şi în­tă­rirea solidarităţii cu această ţară. Pe baza acordurilor şi înţelegerilor convenite s-au stabilit principalele di­recţii şi mo­da­lităţi privind lăr­girea colaborării economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale dintre Ro­­mânia şi Afganis­tan. Prin contactele di­recte pe linie de partid şi de stat acţionăm pentru intensificarea re­laţiilor dintre cele două ţări în toate domeniile. În le­gătură cu situaţia actuală din Af­ga­nis­tan, şi eu consi­der că ar fi util şi ne­cesar un schimb de opinii, pe această temă, cu ocazia Cons­fă­tu­i­rii Comitetului Politic Consultativ de la Varşovia.
Cu salutări comuniste,
Nicolae CeauşescuDragă tovarăşe Nicolae Ceauşescu,
În situaţia creată de-a lungul ani­lor în jurul Afganistanului şi care a frânat reglementarea aspec­te­lor ex­terne ale problemei afgane, a survenit în sfârşit breşa mult aş­tep­tată. Ca rezultat al luptei politice şi diplomatice perseverente a fost ob­ţinut un mare succes – au fost semnate acordurile de la Geneva. A în­ce­put o etapă calitativ nouă în în­trea­ga problemă afgană. La această ope­ră importantă şi-au adus con­tri­­buţia toate ţările socialiste, care, prin sprijinul lor activ, şi-au adus raportul la reglementarea politică, la realizarea a ceea ce avem azi.

Esenţa acordurilor de la Geneva o constituie, fără îndoială, preve­derile referitoare la neamestec şi renunţarea la intervenţie, întărite prin angajamente concrete. A fost creată o bază juridico-in­ter­na­ţi­o­na­lă pentru încetarea amestecului în treburile Afganis­tanului de pe teritoriul Pakistanului, deşi va fi necesară, bineînţeles, o luptă se­ri­oa­să şi perseverentă pentru res-­pec­ta­rea strictă de par­tea opusă a obligaţiilor sale pe care şi le-a asumat la Geneva.

Fireşte, semnarea acordurilor de la Geneva, cu toată însemnătatea lor, nu rezolvă încă problema af­ga­nă în ansamblu. În prezent, pe prim plan în Afganistan se pune soluţionarea sarcinilor interne. În ţară continuă lupta armată, "cei şapte la Peshavar" resping în­ţe­le­ge­rile de la Geneva şi participarea în guvernul de coaliţie, intenţionează să-şi intensifice acţiunile împotriva regimului actual. În afara obli­ga­ţiilor privind reglementarea, pe po­ziţii ostile Afganistanului ră­mâ­ne şi Iranul. Te poţi aştepta la orice din partea Pakistanului şi a SUA.

Conducerea afgană în frunte cu Najibullha, preşedintele Repu­bli­cii, secretar general al CC al PPDA, păşind pe calea reconcilierii na­ţi­o­nale, a manifestat în felul acesta clarviziune politică, îndrăzneală şi curaj. Realizarea acestui curs nu se înfăptuieşte însă, deocamdată, nici pe departe în ritmul dorit. Ju­de­când după toate aspectele, situaţia din Afganistan nu va fi simplă. Ală­turi de rezistenţa militară a opo­zi­ţiei, aceasta este com­pli­cată de dificultăţi economice serioase.

Uniu­nea Sovietică a acordat şi acordă Re­publicii Afganistan un ajutor eco­no­mic considerabil. Cu sprijinul nos­tru, în ţară a fost construit un mare număr de întreprinderi, in­clu­­siv energetice, de transport, agri­cole, de extracţie a gazului şi altele.

Sunt în curs de elaborare di­rec­ţiile principale ale colaborării tehnico-economice şi legăturilor comerciale până în anul 2000. În stadiu de construcţie se află aproa­pe 100 de obiective noi, unele din acestea cu participarea capitalului particular. Se creează întreprin­deri mixte. Continuă pre­gătirea pe scară largă a cadrelor naţionale afgane calificate.

Totodată, menţinând şi dez­vol­tând în continuare toate di­rec­ţiile principale ale colaborării noastre economice cu Afganistan, noi am întreprins în ultima vre­me, în­de­o­sebi în anii 1987-1988, măsuri speciale, se poate spune, deosebite, dictate de si­tu­a­ţia cre­a­tă. În cursul ultimului an şi ju­mă­tate, noi am alocat sume im­por­tante, în pricipal cu titlu gra­tuit, pentru întărirea forţelor ar­ma­te afgane, ajutorarea di­fe­ri­telor pă­turi ale populaţiei, inclusiv a refugiaţilor, care se întorc în patrie din Pakistan şi Iran.

O formă nouă de colaborare a de­venit stabilirea legăturilor di­recte în­tre republici şi regiuni ale noastre şi toate provinciile din Afganistan. Ase­menea legături au fost stabilite între Moscova şi Ka­bul. Important este faptul că acestea oferă posibilitatea de a rezolva mai operativ, mul­te probleme care apar, de a face să parvină po­pulaţiei afgane ajutorul nostru mai repede şi în mod direct. Astfel, se livrează nemijlocit în lo­ca­lităţi tehnică agricolă şi de altă na­tu­ră, îngrăşăminte, medicamente, echi­­pament pentru şcoli şi spitale etc., se stabilesc contacte între colective şi întreprinderi de producţie.
Şi în prezent noi întreprindem măsuri serioase suplimentare în domeniul colaborării economice.

Cred că Dumneavoastră îm­păr­tă­şiţi părerea noastră că, în pre­zent, Af­ganistanul se află într-o etapă de cotitură, poate de cea mai mare răs­pundere în întreaga sa istorie. El are nevoie, mai mult ca oricând, şi de ajutorul constructiv al tuturor prie­tenilor săi, în primul rând al statelor socialiste. Ne este cunoscut faptul potrivit căruia conduce­rea de partid şi de stat a RSR manifestă o în­ţe­le­gere profundă faţă de ne­vo­i­le po­po­rului afgan. Importanţa momentului actual ne chea­mă însă pe toţi să examinăm cu şi mai mare atenţie ce am făcut deja pentru Afganistan şi ce mai putem să facem încă. Şi, cu eforturi co­mu­ne, putem să facem mult. Vorbind de acest lucru, noi avem în vedere şi colaborarea eco­no­mică cu Afga­nistanul. În prezent, această ne­voie este mai mare ca ori­când. Ală­turi de intensificarea aju­to­rului pe bază bilaterală, un rol im­por­tant ar putea să-l joace colabora­rea multilaterală cu Afganistanul pe linia CAER.

Semnarea acordurilor de la Geneva a creat o situaţie favorabilă pentru demontarea, scoaterea definitivă de pe ordinea de zi a or­ga­ni­za­ţi­i­lor internaţionale a "problemei af­ga­ne", în forma în care aceasta era pre­zen­tată înainte pentru întărirea presti­giului in­ternaţional al Repu­bli­­cii Af­ga­­nis­tan. La aceasta  poate con­tri­bui ac­tivi­ta­tea noastră po­li­ti­că şi di­ploma­tică des­făşurată în con­ti­­nu­a­re cu diferite sta­te ale lumii, în pri­­mul rând cu ţările nealiniate, mu­­sul­ma­ne, cu statele neutre din Eu­­­ropa. După părerea noastră a so­sit timpul ca la cea de-a 43-a sesiune a Adunării Ge­nerale a ONU să fie în­tre­­prinşi paşi hotărâţi în această direcţie.

La noi se crează părerea că trebuie să discutăm în toată complexitatea lor problemele legate de acordarea unui ajutor politic, economic şi mo­ral Republicii Afganistan, de coordo­nare a eforturilor noastre corespun­ză­toare. Ne-am putea even­tu­al sfă­tui în legătură cu aceasta la cons­fă­tu­irea ordinară a Co­mitetului Politic Consultativ.
Aşteptăm ca Dvs. să vă exprimaţi considerentele în această privinţă.
Cu salutări comuniste,
Mihail Gorbaciov
Citeşte mai multe despre:   special,   ceausescu,   geneva

Ştiri din .roPUBLICITATE
 Serviciul de email marketing furnizat de